Partners

JOIN AND SUPPORT

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

IOM (agenda ONZ) prowadzi różnorodne działania w odpowiedzi na potrzeby migrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, osób powracających do krajów pochodzenia oraz społeczeństwa przyjmującego. Działania IOM to między innymi zapewnianie bezpośredniej pomocy humanitarnej oraz integracji. 

World Health Organization (WHO)

Organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ zajmuje się kwestią ochrony zdrowia. Została utworzona w 1948 r. Siedzibą organizacji jest Genewa. WHO jest organem kierującym i koordynującym wszelkie zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia w systemie Narodów Zjednoczonych.

Głównymi zadaniami WHO są:

  • promocja rozwoju zdrowia, w szczególności pośród grup dotkniętych biedą i nieuprzywilejowanych,
  • zapewnianie światowego bezpieczeństwa zdrowotnego – przeciwdziałanie wszelkim chorobom, w szczególności zakaźnym i epidemicznym,
  • ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności.
 
Dzięki współpracy z WHO realizujemy m.in. program wsparcia psychologicznego – Safe Space/Bezpieczna Przestrzeń.

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują im wolontariat – organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Narodowe Centrum Kultury

Jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. 

Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest: 

  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką 
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury 
  • Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego 
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej 

Federacja PARASOL

Grupa Parasol jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesiemy wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym Uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz. Działamy w całym województwie podkarpackim. Koordynujemy działania, które powstały z potrzeby serca, są niezwykle istotne, a przy tym muszą być profesjonalne, aby pomoc docierała szybko i skutecznie. 

Global Business Coalition for Education

Międzynarodowa organizacja Global Business Coalition for Education została powołana w 2012 roku, aby zrzeszać społeczność biznesową we wspieraniu celów edukacji globalnej. W tamtym czasie nie było forum, na którym firmy mogłyby się spotykać, dzielić najlepszymi praktykami i przyspieszać inwestycje w edukację międzynarodową. Od tego czasu GBCFE utworzyli społeczność ponad 150 wiodących firm, które razem robią przełomowe postępy w rozwiązywaniu niektórych z najtrudniejszych wyzwań edukacyjnych, w tym zmniejszaniu przepaści cyfrowej, zapewnianiu edukacji w sytuacjach kryzysów humanitarnych oraz promowaniu różnorodności, równości i integracji.

Dzięki współpracy z Global Business Coalition for Education realizujemy program wsparcia Ukraina IT needs

Theirworld

Theirworld to globalna organizacja charytatywna działająca na rzecz dzieci, której celem jest zakończenie globalnego kryzysu edukacyjnego i uwolnienie potencjału kolejnych pokoleń.

Misją organizacji jest zapewnienie każdemu dziecku jak najlepszego startu w życiu, bezpiecznego miejsca do nauki i umiejętności na przyszłość.

Theirworld realizuje te założenia łączą siłę kampanii społecznych, polityki i innowacyjnych projektów, by odblokować zmiany. Przewidują, ukierunkowują i rozwiązują stworzone bariery, które powstrzymują dzieci i młodzież przed edukacją z możliwościami.

Dzięki współpracy z Theirworld realizujemy program wsparcia Ukraina IT needs

Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Firma technologiczna, która działa już od ponad 80 lat, stworzona w oparciu o przekonanie, że przedsiębiorstwa powinny nie tylko generować zyski. Powinny zmieniać świat, tak aby uczynić go lepszym miejscem. Podejmowane przez nich działania dotyczące zmian klimatycznych, praw człowieka i sprawiedliwości cyfrowej stanowią niezaprzeczalny dowód zaangażowania we wspólne dobro.

Dzięki współpracy z Hewlett-Packard Development Company, L.P. realizujemy program wsparcia Ukraina IT needs

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE)

Międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona w 1945 r., zajmująca się dostarczaniem pomocy humanitarnej i wspieraniem długoterminowych projektów rozwojowych, przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Jest to jedna z najstarszych i największych organizacji humanitarnych, zajmujących się walką ze światowym ubóstwem. W 2013 r. CARE działała w 87 krajach, angażując się w 927 projektów i obejmując pomocą 97 milionów ludzi.

Fundacja PKO BP

Jednym z zadań strategicznych Banku jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie Fundacji PKO Banku Polskiego. Celem Fundacji od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu. Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

Klaster Lasowiacki

Co to jest klaster?

W muzyce to wielodźwięk… W biologii – grupy genów odpowiedzialnych za różne życiowe funkcje. W ekonomii – proces gospodarczy. My myślimy o nim jak o plastrze miodu – wiele połączonych ze sobą komórek, które ze sobą współpracują, konkurują, wspierają się.

A wszystkie łączy jeden cel: miód. Nas łączy kultura lasowiacka – kultura dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, ludzi prostych, otwartych, przyjaznych, z sercem na dłoni, ale też smykałką do interesów. Dlatego łączymy się, by:

  • wspólnie budować przyszłość naszego regionu i swoją własną, 
  • stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną,
  • rozwijać własne przedsiębiorstwa. 

Chcemy, by serce lasowiackie stało się rozpoznawalne w całej Polsce i oznaczało: wysoką jakość, naturalne produkty, szacunek dla historii, zgodnie z kanonem etycznym i stylem laso life, czyli życiem w zgodzie z naturą, dbałością o region i dziedzictwo kulturowe, postawą otwartą na współpracę i rozwój.

Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. 

Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk. 

Bo duży może więcej… 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR)

Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.

RARR S.A. posiada duży potencjał kadrowy. Zatrudnia ponad 180 osób, między innymi prawników, ekonomistów, socjologów, finansistów, inżynierów i specjalistów w dziedzinie projektowania. Wszyscy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę potrzebną przy realizacji oferowanych usług. W razie potrzeby RARR korzysta z sieci specjalistów współpracujących z Agencją w konkretnych zagadnieniach.

Stowarzyszenie Inspiracji
i Rozwoju PERSPEKTYWA

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

INPRO powstało w 2014 roku w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego. Misją Stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. INPRO skupia się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty starają się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzą międzynarodowe środowisko, jak i zapewniają przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwierają na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzą również programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

Fundacja Emic

Misją Fundacji Emic jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawia konkretnego człowieka i jego potrzeby, zarówno osobę do której kierowana jest oferta, jak i osobę tego wsparcia udzielającą.  Realizuje swoją misję poprzez wsparcie bezpośrednie migrantów i migrantek (kursy językowe, doradztwo w punktach informacyjno-doradczych, poradnictwo prawne, pośrednictwo pracy, pomoc psychologiczną i inne) oraz wsparcie instytucjonalne i edukację społeczeństwa polskiego.  

Współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym, z firmami tworzącymi przyjazne miejsca pracy dla pracowników i pracowniczek z zagranicy oraz z instytucjami, które stykają się z cudzoziemcami. Realizuje działania edukacyjne i informacyjne przedstawiające prawdziwy obraz migrantów i migrantek oraz warunków ich życia w Polsce. 

Fundacja SOK (Samodzielność od Kuchni)

Obecnie większość naszych działań Fundacji SOK koncentruje się na organizowaniu kursów „trenerskich”: języka polskiego jako obcego oraz wsparcia psychospołecznego. W czasie pokoju SOK pomaga młodzieży z pieczy zastępczej usamodzielnić się i zyskać poczucie własnej wartości wchodząc w dorosłość. Robią to, ucząc podstawowych umiejętności kulinarnych. Wierzą, że gotowanie to super moc, pomaga ludziom łączyć się ze sobą, prowadzić zdrowsze i samowystarczalne życie.

Fundacja SOK współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniem migracyjnym, z firmami tworzącymi przyjazne miejsca pracy dla pracowników i pracowniczek z zagranicy oraz z instytucjami, które stykają się z cudzoziemcami. Realizuje działania edukacyjne i informacyjne przedstawiające prawdziwy obraz migrantów i migrantek oraz warunków ich życia w Polsce. 

Fundacja My z Wami

Centrum Pomocy Humanitarnej My z Wami jest fundacją, która walczy z głodem, zimnem i wykluczeniem.
Wspieramy osoby wykluczone i dotknięte kryzysami humanitarnymi, wojną i klęskami żywiołowymi.
Zaczynaliśmy jako Centrum Pomocy Humanitarnej w Szegini, powstałe w wyniku oddolnej inicjatywy kilku prywatnych osób, które połączyły swoje siły we wspólnym celu: zapewnić ciepło Ukraińcom uciekającym przed wojną, oczekującym w długich kolejkach na przejściu granicznym.
Przez 10 miesięcy z sukcesem prowadziliśmy punkt pomocy humanitarnej na Ukrainie w Szeginie (jedyny taki punkt po stronie ukraińskiej), gdzie udzielaliśmy wsparcia osobom uciekającym przed wojną i przekraczającym granicę. Obecnie nasz punkt przekształcił się w centrum noclegowe dla uchodźców wewnętrznych, a my skupiamy się przede wszystkim na dostarczaniu pomocy humanitarnej w głębi Ukrainy.

Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie

Wspieraj nas

Dlaczego warto nas wspierać?

Donation Options

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse gravida id risus vitae euismod. In sit amet risus eget dui sollicitudin convallis. Quisque libero magna, tempor non nibh nec, aliquet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Where to Donate

Aliquam nec ex vehicula, sollicitudin diam id, tincidunt magna. Integer tincidunt mauris purus, sollicitudin auctor turpis congue eu. Suspendisse aliquam odio ac feugiat laoreet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

wsparcie

Na co przeznaczamy fundusze?

Maecenas et consectetur sem. Duis sed turpis aliquet, consectetur eros eget, consectetur nibh. Nunc vehicula, nisl vel finibus suscipit, dui mi faucibus ante, eu tristique sem leo interdum eros.

Nunc urna orci, pharetra ut diam non, euismod accumsan massa. Nunc et massa eget odio eleifend feugiat sit amet at lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In nunc nunc, auctor a ex quis, feugiat luctus elit. Phasellus porta pulvinar elit sed faucibus.

NASI SPONSORZY

Zobacz kto już jest z nami

Informacje

Nasz KRS

Informacje

Władze fundacji

Marcin Wiesław Kurnik – prezes zarządu
Robert Wilk – wiceprezes zarządu

REGON: 380611002
NIP: 8672245427
KRS: 0000738025 

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Czekamy na Twoje wsparcie

Jeżeli chcesz pomóc nam inicjować kreatywność, pomagać innym i tworzyć sprzyjające rozwojowi warunki – skontaktuj się z nami.

INPRO powstało w 2014 roku w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego. Misją Stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. INPRO skupia się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty starają się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzą międzynarodowe środowisko, jak i zapewniają przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwierają na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzą również programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

INPRO powstało w 2014 roku w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego. Misją Stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. INPRO skupia się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty starają się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzą międzynarodowe środowisko, jak i zapewniają przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwierają na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzą również programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

INPRO powstało w 2014 roku w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego. Misją Stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. INPRO skupia się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty starają się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzą międzynarodowe środowisko, jak i zapewniają przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwierają na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzą również programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.

INPRO powstało w 2014 roku w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego. Misją Stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. INPRO skupia się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Poprzez projekty i warsztaty starają się dotrzeć do osób nie tylko pochodzących z innych kręgów kulturowych, ale także reprezentujących różnorodność pod względem pochodzenia, wieku jak również podglądów i wierzeń. Działania mają na celu realizację poza formalnych programów edukacyjnych najwyższej jakości. Tworzą międzynarodowe środowisko, jak i zapewniają przestrzeń do indywidualnego rozwoju jednostek. Otwierają na dialog na tematy lokalne, narodowe i międzynarodowe. Prowadzą również programy na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Rzeszowie ze społecznością lokalną.